Privacyreglement

Obesitaspoli richt elektronische patiëntendossiers in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. De patiëntendossiers bevat aantekeningen omtrent de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde handelingen. Daarnaast zijn in de patiëntendossiers stukken opgenomen die voor een goede hulpverlening aan de patiënt noodzakelijk zijn.

Op verzoek van de patiënt kan Obesitaspoli een door de patiënt afgegeven verklaring toevoegen met betrekking tot de in de dossiers opgenomen stukken. De verklaring kan een zienswijze van de patiënt over een aangelegenheid bevatten die een andere is dan die van de betrokken behandelaar of een zienswijze van een andere hulpverlener.

Obesitaspoli zal de patiëntendossiers zo inrichten en beheren, dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de privacy verzekerd zijn.

Daarnaast wordt actief resultaat van de behandeling gemeten. Naast behandeling doen wij ook onderzoeken naar obesitas en overgewicht, uw gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt voor diverse algemene analyse doeleinden.

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van Obesitaspoli zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen ten behoeve van de behandeling.

Uw behandelend arts rapporteert over het onderzoek en de behandeling aan uw huisarts of een andere betrokken specialist zijn. Het geven van inlichtingen aan politie, justitie of andere instanties kan alleen met schriftelijke toestemming van u of van uw wettelijke vertegenwoordiger. 

Obesitaspoli heeft de plicht de privacy van de patiënt te bewaren volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Versie: juli 2014