Klachtenregeling

U mag erop rekenen dat elke therapeut van FysioHolland zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de therapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut. In het uiterste geval kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

  • de Klachtencommissie van het KNGF   
  • de Commissie van Toezicht van het KNGF
  • het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

FysioHolland stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management van FysioHolland. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, is verkrijgbaar aan de balie.

Klachtenloket Zorg

Sinds kort is FysioHolland aangesloten bij het Klachtenloket Zorg. Dit is een onafhankelijke partij die ingeschakeld kan worden indien er een klacht is vanuit een cliënt over de door ons geleverde zorg. Het Klachtenloket probeert de klacht door middel van advies en informatie op te lossen.

Proces

Klacht via locatie

Een cliënt met een klacht zal dit in eerste instantie bij de betreffende locatie neerleggen. Het wordt vanuit het serviceteam aangeraden om allereerst te proberen zelf tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld door middel van een persoonlijk gesprek tussen cliënt, therapeut en/of locatiemanager. Indien één van de betrokken partijen daarna nog niet tevreden is over de geboden oplossing, kan de locatiemanager ervoor kiezen om contact op te nemen met het serviceteam ter ondersteuning. De locatiemanager dient de clustermanager ook altijd op de hoogte te stellen van de klachten. Het serviceteam (feedback@fysioholland.nl) verwacht een duidelijke omschrijving van de klacht met de daarbij tot dan toe ondernomen acties. Indien nodig kan het serviceteam het Klachtenloket Zorg inschakelen. Het inschakelen van het Klachtenloket Zorg is voorlopig zonder kosten.

Het Klachtenloket Zorg neemt de klacht direct in behandeling en neemt zo snel mogelijk contact op met het serviceteam. Door middel van advies en informatie probeert het Klachtenloket alsnog tot een oplossing te komen. Lukt ook dit niet, kan het Klachtenloket een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze staat los van zowel het Klachtenloket als de Geschillencommissie en fungeert als bemiddelaar tussen de cliënt en de zorgaanbieder om alsnog tot een oplossing te komen. Mocht dit de ontevredenheid bij de cliënt of de zorgaanbieder nog niet weggenomen hebben, dan kan er altijd vanuit de klachtenfunctionaris geadviseerd worden om de Geschillencommissie in te schakelen (zie kopje “Geschillencommissie”).

Klacht via Klachtenloket Zorg

Een andere mogelijkheid is dat de cliënt direct zelf contact opneemt met het Klachtenloket Zorg. In dit geval zal het Klachtenloket Zorg de cliënt informeren over de vervolgstappen die hij/zij kan ondernemen om de klacht goed af te handelen. Tevens kan het Klachtenloket de cliënt in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die fungeert als een bemiddelaar tussen cliënt en zorgaanbieder.

Geschillencommissie

Indien de klacht ook niet door een klachtenfunctionaris opgelost kan worden, kan de klacht doorgestuurd worden naar de Geschillencommissie. Hiermee wordt de klacht direct een geschil en de Geschillencommissie komt na onderzoek tot een bindende uitspraak voor de betrokken partijen. Een dergelijke bindende uitspraak hoeft niet tot een (voor beide partijen) prettige oplossing te leiden, terwijl er bij een klachtenafhandeling via het Klachtenloket Zorg of via een klachtenfunctionaris vaak naar een goede oplossing gezocht wordt.

Klachten, ideeën of verbetertips kunnen worden aangekaart via feedback@fysioholland.nl of via onze ideeën-klachtenbus (in de wachtkamer). Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.

Mocht u er niet uitkomen met uw therapeut of de praktijk, dan kunt u ook een klacht of opmerking indienen via de klachtenprocedure. Stuur hiervoor een brief naar:

FysioHolland
T.a.v. Klachtenafhandeling
Newtonbaan 5
3439 NK Nieuwegein

Wij gaan secuur om met uw klacht en willen ons en de kwaliteit van zorg graag verbeteren waar mogelijk. Samen vinden we een oplossing.