Disclaimer

Onder Obesitaspoli Flevoland bv, verder te noemen Obesitaspoli, wordt tevens verstaan partijen die namens de Obesitaspoli aan deze website werken. Obesitaspoli doet haar best om bezoekers van de site zo goed mogelijk te informeren, maar beoogt niet compleet of uitputtend te zijn.

De informatie die wordt aangeboden is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker maar bedoeld voor algemeen gebruik en kan dus niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies. Obesitaspoli betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, onderhouden en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van bepaalde informatie.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Obesitaspoli informatie van onze website www.obesitaspoli.com op welke wijze dan ook te verspreiden. Obesitaspoli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

Het intellectuele eigendom van gebruikte applicaties ligt bij Obesitaspoli, tenzij specifiek anders vermeld.Obesitaspoli kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of juist de onmogelijkheid van het gebruik van onze website www.obesitaspoli.com. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

Obesitaspoli kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot website(s) van Obesitaspoli kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur, indien dit voor Obesitaspoli niet kenbaar kan zijn geweest. Obesitaspoli kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de website(s).
De Obesitaspoli is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of schade in verband met en/of voortvloeiend uit het raadplegen van haar internetsite en de op basis daarvan ondernomen activiteiten. Deze site bevat mogelijk bepaalde links naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere sites links gelegd naar deze site. Obesitaspoli is niet verantwoordelijk voor de informatie die op bedoelde externe sites wordt gepresenteerd.

Voor bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt dat deze niet van toepassing zijn, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het is Obesitaspoli te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder onder meer de algemene voorwaarden en deze disclaimer te wijzigen. Obesitaspoli kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Obesitaspoli is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen. 

Cookies worden door Obesitaspoli gebruikt om statistieken vast te stellen. Dit gebeurt anoniem en wordt verwerkt als managementinformatie.

 

E-mail:

Berichten kunnen informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of een bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Obesitaspoli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welk aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Contactgegevens

Heeft u vragen over het beweegtraject of wilt u zich inschrijven? Neem gerust contact met ons op.

Beweegtraject
T: (0320) 27 16 12 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00-12:30 uur en tussen 13:00-16:30 uur)
E: beweegtraject@obesitaspoli.com

Voor direct contact met bariatrie: (bereikbaar op werkdagen tussen 10-12 uur en tussen 14-15 uur)
T: (0320) 27 10 99

Voor direct contact met de diëtist: 
T: ​088 425 36 00 
E: ​klantcontact@dietheek.nl